020-36 87 00 |  |  | Webshop

Allmänna försäljningsvillkor

1. Allmänna villkor

Dessa allmänna försäljningsvillkor ska tillämpas på produkter som tillhandahålls av Aderans Sweden AB (”Säljaren”) i den mån parterna inte skriftligen har avtalat om något annat.

Försäljningsvillkoren gäller mellan Säljaren och den juridiska person som beställer produkter från Säljaren (”Köparen”).

Om det i dokument eller andra handlingar har förekommit hänvisningar till andra allmänna villkor än dessa allmänna försäljningsvillkor, ska sådana allmänna villkor inte äga tillämpning.

I de fall någon av bestämmelserna i dessa allmänna försäljningsvillkor skulle förklaras vara utan verkan på grund av lag eller domstolsbeslut skall övriga bestämmelser tillämpas utan justering.

2. Produkt

Med produkter avses nedan den produkt eller de produkter som Köparen har beställt av Säljaren eller som parterna på annat sätt har avtalat om att Säljaren ska tillhandahålla Köparen (fortsättningsvis kallat ”Produkter”).

3. Leveransvillkor

Produkterna levereras normalt till Köparen inom två (2) dagar från och med den tidpunkt då Säljaren har bekräftat Köparens beställning, såvida ej annat skriftligen har avtalats. Leveranstiden exkluderar eventuella helgdagar.

Vid restorder meddelas beräknad leverans inom 2 dagar

Utöver det pris som Säljaren har offererat, tillkommer kostnader för frakt. Om ordervärdet överstiger etttusensexhundra (1600) kr exklusive moms, levereras dock Produkterna fraktfritt.

Om Säljaren inte kan leverera Produkterna till Köparen på grund av en omständighet som beror på Köparen, t ex att Köparen inte hämtar Produkterna hos transportören, kommer en tilläggsavgift att utgå med (30) kr per leverans.

4. Produktens överlämnande och riskens övergång

Om Produkterna ska transporteras till Köparen, sker avlämnandet för Produkterna vid överlämnande till den transportör som har åtagit sig transporten från avsändningsorten. Vid den tidpunkten bär Köparen risken för Produkterna.

Bär Köparen risken för Produkterna, är Köparen skyldig att betala för Produkterna även om de har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en händelse som inte beror på Säljaren.

5. Pris och betalning

Köparen åtar sig att betala det pris som Säljaren har angivit och som har blivit accepterat av Köparen vid beställning av Produkterna. Avtalat pris ska betalas enligt de instruktioner som anges på den aktuella fakturan.

Kredit erhålls efter godkänd kreditprövning.

Om ej annat överenskommits mellan parterna, ska Säljarens fakturor betalas senast tjugo (20) dagar från fakturadatum.

Om en faktura skulle innehålla en felaktig uppgift måste Köparen påtala detta till Säljaren senast på fakturans förfallodag. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Säljaren. Säljaren förbehåller sig rätten att tilldela Köparen en ersättningsfaktura för det fall en faktura visar sig vara felaktig.
Säljaren äger rätt att ta ut en faktureringsavgift per faktura om Köparen begär pappersfaktura.

Oaktat vad som anges ovan, äger Säljaren rätt att när som helst förkorta kredittiden eller, begära betalning i förskott för Produkterna eller begära att Köparen ställer säkerhet för Produkterna.

Betalning ska erläggas till fullo för Produkterna och Köparen äger inte rätt att kvitta, hävda motfordran eller göra avdrag. Produkterna förblir Säljarens egendom till dess att full betalning har erlagts för Produkterna.

Om inte Köparen har erlagt betalning i rätt tid, äger Säljaren rätt att innehålla alla av Köparen beställda Produkter till dess att full betalning har skett enligt de betalningsvillkor som angetts av Säljaren.

6. Köparens dröjsmål

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

7. Returrätt

Köparen har 30 dagars returrätt från den dag Produkterna har kommit Köparen tillhanda. Produkterna ska vara oanvända och vara kvar i obruten originalförpackning. Synliga transportskador ska meddelas direkt till Säljaren vid mottagandet av Produkterna. Köparen står för kostnader som uppstår i samband med returfrakt. Vid en returfrakt står Köparen risken för Produkterna till dess att de har kommit Säljaren tillhanda.

Vid byten och returer:
Paketförsändelse är att föredra. Ni har spårbarhet på ert paket och kan reklamera om en försändelse ej skulle nå oss.
1. Packa varan väl i samma paket/påse som den kom i eller använd egen förpackning/låda. 

2. Lägg ner följesedeln som du finner med i paketet. 

3. Paketet ska skicka till:
Aderans Sweden AB / Toupema Belgal
Västmanlandsgatan 3, 214 30 Malmö.
4. Lämna in returen på närmaste postkontor/transportör. Du står själv för fraktkostnader.

Om ni väljer att returnera som ett brev, är adressen:
Aderans Sweden AB / Toupéma Belgal
Box 8030, 200 41 Malmö

Nackdelen med brev är att ni som avsändare inte kan spåra eller reklamera om en retursändning ej skulle nå oss.

8. Felaktiga Produkter

Köparen får inte åberopa att Produkterna är felaktiga, om Köparen inte påtalar felet till Säljaren inom fjorton (14) dagar från det tillfälle då Köparen erhöll Produkterna. Säljaren äger rätt att få inspektera de felaktiga Produkterna vid en reklamation. Köparen står för eventuella fraktkostnader för returnerade Produkter. Köparen står risken för Produkterna till dess att de har kommit Säljaren tillhanda.

För de fall reklamation anses inkommen i tid ska Säljaren ersätta de felaktiga Produkterna med nya Produkter eller utge ersättning för de Produkter som anses vara felaktiga.

9. Säljarens ansvarsbegränsning

Säljaren är inte ansvarig för indirekt förlust som kan åsamkas Köparen. Denna ansvarsbegränsning omfattar, men är ej begränsad till, produktionsbortfall, hyreskostnader, utebliven vinst och kapitalförlust.

Säljarens ansvar för produktansvar, är vidare begränsat till de fall och i den omfattning som Säljaren erhåller ersättning från sitt försäkringsbolag, dock med undantag för om skadan orsakats genom uppsåtlig handling av Säljaren eller om Säljaren har vållat skadan genom grov vårdslöshet.

Slutligen är Säljarens ansvar gentemot Köparen (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet från Säljarens anställda, representanter eller underleverantörer) med anledning av en enskild beställning, begränsat till det belopp som betalats eller skulle ha betalats för de relevanta Produkterna.

10. Immateriella rättigheter

Säljaren äger och innehar samtliga immateriella rättigheter såsom upphovsrätt, patent, mönster m.m. som används eller uppkommer i samband med tillverkning, försäljning och leverans av Produkterna.

11. Försäkring

Säljare och Köpare förbinder sig att ha en sedvanlig ansvars- och produktförsäkring för sin verksamhet.

12. Force majeure

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse, om underlåtenhet har sin grund i en omständighet av det slag som anges nedan (“befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav.

Såsom befriande omständighet avses myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, knapphet på transportmedel, varor eller energi, olyckshändelse av större omfattning eller omständighet av liknande karaktär samt fel i eller försening av leverans från underleverantör orsakad av sådan befriande omständighet.

Part som påkallar befrielse enligt bestämmelserna ovan ska utan dröjsmål underrätta den andra parten därom. Oavsett vad ovan sägs om befrielse från påföljd har part rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om fullgörandet av viss förpliktelse försenas med mer än två (2) månader.

13. Organiserad brottslighet (anti-social forces)

Säljaren har rätt att vägra leverans eller acceptera en beställning av Produkterna om det framkommer att köparen och/eller dess anställda
a. enligt lag eller annan internationell förteckning klassas som en s k Anti-Social Group,
b. är medlem i eller tillhör en grupp eller organisation som bedriver organiserad brottslig verksamhet;
c. har varit medlem eller tillhört sådan grupp som anges i b), men upphört med detta under de senaste fem åren, eller
d. på annat sätt deltar i eller främjar organiserad brottslig verksamhet.

14. Tillämplig lag och tvist

Svensk rätt ska tillämpas på dessa allmänna försäljningsvillkor. Tvist med anledning av dessa allmänna försäljningsvillkor ska slutligt avgöras enligt svensk rätt i allmän domstol.